Τετάρτη 01/06/2022

Α.Π.: 8.-

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 27/06/2022 (αντί της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2022).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.