Η Εταιρία

Γενικά

Η Εταιρία είναι Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία και υπόκειται στον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στη Νομαρχία Αθηνών με αριθμό μητρώου Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 223301000, και λειτουργεί με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό).
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.12.1970 η διάρκειά της παρατάθηκε για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ με νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04.11.1996 παρατάθηκε μέχρι και το έτος 2100.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντικείμενο και σκοπός της είναι:

  • Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτημάτων με σκοπό το κέρδος καθώς και η ανέγερση σε αυτά οικοδομών για εκμετάλλευση και μεταπώληση, η εκμετάλλευση κατοικιών και διαμερισμάτων για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρίας και για λογαριασμό τρίτων.
  • Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση έργων οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκμετάλλευσης υδάτων.
  • Η επιχείρηση λατομικών εργασιών, η εμπορία και η βιομηχανική κατασκευή παντός είδους οικοδομήσιμων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηματικών, βιομηχανικών και εμπορικών υποθέσεων που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων με την ανέγερση αγορά ή ενοικίαση καθώς και εξοπλισμού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.
  • Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα και έμμεσα με τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες.
  • Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό.

Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της.