Αρ. Πρωτ. 20

Ψυχικό,  31 Μαΐου 2021

Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την παραίτηση του κ. Αγγελή Παππά και την εκλογή του κ. Σταύρου Φαφλιού, ως προσωρινά ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 27.5.2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δημήτριος Αντωνάκος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στυλιανός Αλεξόπουλος, του Λάμπρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.

ΜΕΛΗ :

Ιωάννης Σχοινάς, του  Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος.

Ηλιάνα Κυρτάτα  του Ιωάννη,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σταύρος Φαφαλιός του Ηλία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.