Μετοχική σύνθεση

Οι βασικοί Μέτοχοι της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. οι οποίοι διέθεταν μετοχές άνω του 5% του συνόλου των μετοχών, κατά  την  12.07.2024, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 7.421.662 37,48%
INTRADEVELOPMENT ΑΕ 5.875.387 29,67%
ALPHA BANK AE 1.324.560 6,69%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 5% 4.262.064 26.16

 

Οι υπόλοιπες ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας είναι στην κατοχή του επενδυτικού κοινού (θεσμικοί επενδυτές, φυσικά πρόσωπα), ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία, κανείς άλλος επενδυτής πλην αυτών που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα δεν ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των μετοχών της Εταιρίας.