Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 3 μέτοχοι με 2.211.728 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:
Ειδικότερα:

 • Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».
  Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση αφ’ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 90ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.
 • Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013».

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

 • Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει».
  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου 2018. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο.
 • Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008».
  Η Γενική Συνέλευση όρισε την κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, εκ των οποίων ο κ. Σωτήριος Φίλος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
 • Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής του».

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών « HLB Hellas SA» και ειδικότερα την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου με Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 16281 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα με Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τη χρήση 2014 και όρισε την αμοιβή τους.

Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά της Εταιρείας που σχηματίσθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994».
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον συμψηφισμό των Αφορολόγητων Αποθεματικών που εμφανίζει η Εταιρεία στους λογαριασμούς της από Κέρδη από την Πώληση Μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, από Κέρδη Τεχνικών Επιχειρήσεων και από Λοιπά Αφορολόγητα Έσοδα, συνολικού ύψους 373 χιλ. ευρώ, με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες της Εταιρείας.

 • Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης « Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία».

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

 • Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Ανακοινώσεις».

Δεν έγινε καμία Ανακοίνωση.