Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 07.06.2024

 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.06.2024

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.06.2024

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Έκθεση Αποδοχών

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 09.06.2023

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09.06.2023

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09.06.2023

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Έκθεση Αποδοχών

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 27.06.2022

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2022

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Έκθεση Αποδοχών

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.06.2021

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021

Επιτροπή Ελέγχου Πεπραγμένα 2020

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Πολιτική καταλληλότητας

Πολιτική αποδοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.02.2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.02.2021

Πρόκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.02.2021

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Βιογραφικά Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 07.07.2020

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.07.2020

Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.07.2020

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.07.2019

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019

Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού τηςΕταιρείας

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 27.06.2018

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018

Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018

Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 24.05.2017

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Έκθεση Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1 του κανονισμού του ΧΑ

Εισηγήσεις Δ.Σ.

Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Έντυπο Διορισμού Ανάκλησης Αντιπροσώπου

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.

Τροποποίηση Άρθ. 4 Καταστατικού