Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το 1967. Σήμερα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κλάδος Ακίνητης Περιουσίας – Συμμετοχές και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 10.11.94 που επικυρώθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.12.94, η Εταιρία ονομαστικοποίησε το σύνολο των μετοχών της.

Μονάδα διαπραγμάτευσης αποτελεί ο τίτλος μιας (1) μετοχής.

Με απόφαση της από 27 Ιουνίου 2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα  χιλιάδες εξακόσια είκοσι και δέκα λεπτά του ευρώ (€ 2.970.620,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής  από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (€  0,15) προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών του ευρώ (€ 2.970.620,10), διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15),  η κάθε μία».