Διοίκηση και Διεύθυνση

Η Εταιρεία διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2025. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  2. Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  3. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος)
  4. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
  5. Ιωάννη Σχοινά, Μέλος (Εκτελεστικό)
  6. Σταύρος Φαφαλιός, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  7. Ηλιάνα Κυρτάτα, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  8. Ευγενία Μπιτσάνη, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως συμβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηματιστηριακών εταιρειών κλπ.

Τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς.

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό της 15.02.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας στους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη Πρόεδρο, Δημήτριο Αντωνάκο Αντιπρόεδρο Πέτρο Σουρέτη Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιωάννη Σχοινά, Γενικό Διευθυντή.

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε με την από 24 Οκτωβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κύριος Αντώνης Κολέτσας, Οικονομολόγος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.02.2021, αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίσης διάρκειας με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 15.02.2021 συνεδρίασή του, όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίασή της την 15.02.2021 σε σώμα και εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα.

ΚΕΚΡΟΨ

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο Δημήτρης Κλώνης έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων.Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου (2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011), καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Intracom Holdings, καθώς και των περισσοτέρων θυγατρικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings. Από τον Δεκέμβριο του 2018 είναι Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings.

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1969. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές MSc στο City University of London το 1994 και από το 2004 κατέχει πτυχίο ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έως το 2003 ήταν διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ- ΤΕΒ. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT από το 2003 έως τον Ιούλιο του 2022. Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου INTRALOT SA από το 2008 έως το 2019.Από το 2010 κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ και από το 2019-2022 διετέλεσε Αντιπρόεδρος των Δ.Σ. των εταιρειών ATHENS RESORT CASINO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΑΕ. Παράλληλα, κατείχε έως το 2022 επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS ενώ από το 2014 έως το 2020 διετέλεσε Πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το 2022 εκλέχθηκε Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ της ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Σχολή και είναι πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, ενώ κατέχει πτυχίο ανώτατης (Δ΄) τάξης βάσει του Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 της οποίας υπήρξε μέλος Δ.Σ. από το 1981, από το 2000 έως το 2019 υπήρξε μέλος Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Πρόεδρος Δ.Σ. μεταξύ 2011-2016), ενώ από το 2005 ήταν επικεφαλής των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην περιοχή ΜΕΝΑ.

Χρονολογικά η συμμετοχή του στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

• Από το 1981 έως 2004 εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΓΕΚ Α.Ε.
• Από το 2000 έως το 2019 εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΤΕΡΝΑ. (Πρόεδρος Δ.Σ. 2011 – 2016)
• Από το 2011 έως το 2015 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ από το 2015 έως σήμερα Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Από το 2017 έως σήμερα είναι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ από το 2019 έχει αναλάβει και τη θέση του Chief Risk Officer του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα έχει υπάρξει διευθυντής ή/και μέλος Δ.Σ. πληθώρας θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου JOHAN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET της Φρανκφούρτης.
Προσελήφθη στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2001, ως Οικονομικός Διευθυντής του Τμήματος Συμμετοχών. Δραστηριοποιείται ενεργά στην διοίκηση έργων Real Estate & παραχωρήσεων του Ομίλου κατέχοντας τη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και έχει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Diploma in Financial Management). Έχει 20ετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Το 2004 έπειτα από δραστηριοποίηση στον συμβουλευτικό κλάδο του Real Estate & Hospitality αναλαμβάνει στον όμιλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ την Διεύθυνση Real Estate Development. Από το 2015 κατέχει διευθυντικές θέσεις στην INTRADEVELOPMENT εταιρεία του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Από τον Οκτώβριο του 2014 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής με μεταπτυχιακές σπουδές στο “Port & Shipping Administration” του “University of Wales” και στο “Shipping” του “The London School of foreign trade”.
Από το 1981 έως το 2004 εργάστηκε στην εταιρεία “Carriers Chartering Corporation S.A.” στο Τμήμα Chartering, ενώ από το 2004 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία “M & F Chartering S.A.” .
Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2014. Από το 2013 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Δ/ντης της «Ένωσης Ελληνικών Ναυτιλιακών Μεσιτικών Εταιρειών (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε)».

2008, Απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, νυν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Κάτοχος της υπ’ αριθμ. 115081 Α’ τάξης αδείας λογιστή – φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Από το 2008 έως σήμερα, ανελλιπώς και στην ίδια εταιρεία, E-CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ εργασιακή εμπειρία ως λογίστρια στον τομέα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών κεφαλαιουχικών νομικών προσώπων και με επί μακρόν απασχόληση σε εταιρείες απασχολούμενες με κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες. Από το 2016, εκλεγχθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας.
Από το 2017, εκλεγχθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1960. Φυσικός με μεταπτυχιακό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μετεωρολογία, δίπλωμα προγραμματισμού και ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και πιστοποίηση Διαχείρισης Έργων (PMP PMI U.S.A.2013 – License Νumber 1653964) με εμπειρία σε έργα τραπεζικού τομέα, Real Estate και Facility Management.
Έχει εργαστεί ως Project Manager σε έργα ΙΤ, Real Estate & Facility Management, και στην Αγροτική Τράπεζα επί σειρά ετών ως Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και ως Υπεύθυνη Έργων (παρακολούθηση ΙT Program & Portfolio Management) στην Ομάδα διαχείρισης έργων αιχμής (PMO) της Διεύθυνσης Διοίκησης.
Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. λοιπών Ανωνύμων Εταιριών (μη εισηγμένων), καθώς και μέλος διαρκών επιτροπών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ως εκπρόσωπος της Τράπεζας και μέλος της Ομάδας έργου E-invoicing στην ΕΕΤ και στη ΔΙΑΣ (DIAS Inter-banking systems).