Η ΚΕΚΡΟΨ ακολουθεί τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές. Οι εταιρικές πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία, έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια, αποτελεσματικούς ελέγχους και σωστή πληροφόρηση.

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)

Η Εταιρεία, για τα σημεία απόκλισης από τον Κώδικα, συμπεριλαμβάνει τις εξηγήσεις μη συμμόρφωσης απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, ενώ οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από διεθνή ελεγκτική εταιρεία που είναι καταχωρημένη στο δημόσιο μητρώο (Μητρώο Ελεγκτών) της ΕΛΤΕ.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Καταστατικό Εταιρείας

Επιτροπή Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2019

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2022

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Καταλληλότητας