Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε..

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζει, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της.

Το σύνολο των κανόνων και πολιτικών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν το επιθυμητό συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας του:

Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας