Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Υποβολή για έγκριση των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσεως 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2006 -31.12.2006).
3.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού για τον έλεγχο της χρήσεως από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός αμοιβής του.
4.Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.
5.Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920).
6.Παροχή ειδικής εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων, κατ’ άρθρο 23 α §2 ΚΝ 2190/1920.
7.Λήψη αποφάσεως για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ.5 του ΚΝ 2190/20 και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ.5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).
8.Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Τέλος παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή στη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα.

Π. Ψυχικό, 25 Μαΐου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ