Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2018 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Ανακοίνωση και Ενημέρωση Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 (Δελτίο Τύπου): Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019.

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.