Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.05.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 14.05.2020 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ηλία Ζαφειρόπουλου (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 22811) της ελεγκτικής εταιρείας MAZARS με θέμα: «Έκθεση Αξιολόγησης του άρθρου 101 παρ.1 του Ν. 4548/2018», παρείχε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018  για την Έκδοση  Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εξ Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (€ 1.800.000,00), το οποίο να διαιρείται σε  δέκα οκτώ  χιλιάδες (18.000) έγχαρτες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας χιλίων  ευρώ (€1.000,00) εκάστη και τιμής έκδοσης στο άρτιο, να πραγματοποιηθεί δε η έκδοσή του κατ΄ανώτατο όριο σε έξι (6) σειρές.  Η διάρκειά του να είναι διετής, το επιτόκιο 5%, το δε Δάνειο να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 34,32 %).

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Σουρέτη, μετά την πάροδο απράκτου  της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018,  ενεργώντας επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να υπογράψει το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου υπό τους βασικούς ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του.

Για την παροχή της άδειας κατάρτισης της εν λόγω συναλλαγής τηρήθηκαν οι κατ΄άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική η υπ΄αριθμ. πρωτ. 62377/17.06.2020 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενη δεκαήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.