Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, για την ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η ορισθείσα στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019, ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετατίθεται για την Τρίτη 23η Ιουλίου 2019 (από 20 Ιουνίου 2019).