ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 13063 / 06 / Β / 86 / 134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2011, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τρεις Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.211.728 μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67% επί συνόλου 3.300.689 μετοχών.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων Μετόχων.

Ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.800.000,00 €), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, το οποίο θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του Κ.Ν.2190/1920, με σκοπό την αναχρηματοδότηση τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €) και κατά το υπόλοιπο μέρος του την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του τους λοιπούς όρους του ως άνω δανείου, καταρτίζοντας το πρόγραμμα όρων εκδόσεώς του σύμφωνα με το άρθρο 1§3 του ν. 3156/2003 και να ορίσει το ή τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση εμπράγματων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που ήθελε απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του ως άνω δανείου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας διατάξεως: δεν έγινε κάποια ανακοίνωση.