Την 19η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Κλώνης ανέφερε τα εξής:

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

«Τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Εταιρείας για το 2007 παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2006.

»Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01 – 31/12/2007, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 915 χιλιάδες €, έναντι 316 χιλιάδων € της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.993 χιλιάδες €, έναντι ζημίας 513 χιλιάδων € της προηγούμενης χρήσης. Τέλος, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν κατά την χρήση του 2007 σε 4.496 χιλιάδες €, έναντι Ζημίας 574 χιλιάδων € της προηγούμενης χρήσης.

»Τα εντυπωσιακά αυτά (για τα μεγέθη της Εταιρείας) Κέρδη οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην αποτίμηση στην Εύλογη Αξία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ, δύο οικοπέδων της Εταιρείας, μετά την άρση της απαλλοτρίωσης και την απόφαση για την εκμετάλλευσή τους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ακίνητη Περιουσία).

»Ωστόσο, τα Οικονομικά αυτά Αποτελέσματα δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος κατά την παρούσα χρήση, αφού όπως προαναφέρθηκε οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην αποτίμηση στην Εύλογη Αξία ακινήτων της Εταιρείας και όχι σε πραγματοποιηθέντα από πωλήσεις κέρδη».

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

«Ως γνωστόν, το σύνολο των επενδυτικών και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας τελεί σήμερα είτε υπό απαλλοτρίωση είτε υπό διεκδίκηση. Έτσι, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, αποτιμώνται στην τιμή κτήσεώς τους το 1923, η οποία, όπως είναι φυσικό, δεν εκφράζει την πραγματική εμπορική τους αξία. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών) οι σχετικές υπεραξίες θα καταγραφούν με τη λήξη των αντίστοιχων εκκρεμοτήτων. Η Αντικειμενική Αξία του συνόλου των ακινήτων αυτών, την 31/12/2007, ανήρχετο σε 61.5 εκ € περίπου.

»Τα υπόλοιπα ακίνητα της Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία των Αποθεμάτων, η Λογιστική Αξία των οποίων κατά την 31/12/2007, ανήρχετο σε 7.5 εκ. € περίπου, ενώ η Αντικειμενική τους Αξία, κατά την ίδια ημερομηνία, ανήρχετο σε 9,3 εκ. € περίπου. Έτσι, το σύνολο της Αντικειμενικής Αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2007, ανήρχετο σε 70,8 εκ. € περίπου.

»Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης του 2007, αλλά και μέχρι σήμερα, που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, είναι:

– Η έκδοση της Απόφασης του Νομάρχη Αθηνών με την οποία ήρθη η απαλλοτρίωση και κατέστη οικοδομήσιμο οικόπεδο 2.091,39 τ.μ. ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό (ΦΕΚ τ. Α.Α.Π. 265/22-06-2007). Κατά της απόφασης αυτής του Νομάρχη ο Δήμος Ψυχικού άσκησε Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως καθώς και Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκδικασθεί. Σημειωτέον ότι για το εν λόγω οικόπεδο είχε υπογραφεί προσύμφωνο πωλήσεως, το οποίο ελύθη συναινετικά.

– Η άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, με την οποία η Εταιρεία διεκδικεί την πλήρη κυριότητα της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία της έχει ήδη αναγνωρισθεί το δικαίωμα της Επικαρπίας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες για τη λειτουργία των καταστημάτων της Αγοράς αυτής, έχοντας ήδη εκμισθώσει τρία από τα δέκα έξι καταστήματά της.

– Η έκδοση της οικοδομικής άδειας και η πρόοδος των εργασιών με γοργό ρυθμό στο οικόπεδο συνιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Γ.Ε.Κ. Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι για μια εκ των ανεγειρομένων κατοικιών στο εν λόγω ακίνητο έχει ήδη υπογραφεί προσύμφωνο αγοραπωλησίας, ύψους 750.000 Ευρώ.

– Η ολοκλήρωση των εργασιών της οικοδομής της οδού Καλπακίου τον Δεκέμβριο του 2007 και η πώλησή της, τον Απρίλιο του 2008, έναντι συνολικού τιμήματος 1.548.000 €».

  1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

«Η άρση της απαλλοτρίωσης, κατά την προηγούμενη χρήση, 6,8 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό έχει ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίησή τους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την ανάπτυξη του οικοπέδου το οποίο η Εταιρεία κατέχει εξ ημισείας με την ΓΕΚ Α.Ε., ενώ προγραμματίζεται με προσοχή και η ανάπτυξη τμημάτων της υπόλοιπης έκτασης.

»Παράλληλα, η έκδοση της Απόφασης του Νομάρχη Αθηνών με την οποία ήρθη η απαλλοτρίωση και κατέστη οικοδομήσιμο οικόπεδο 2.091,39 τ.μ. ιδιοκτησίας της Εταιρείας, στο Παλαιό Ψυχικό, έχει ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίηση ή την πώλησή του.

»Εντός της παρούσας χρήσεως αναμένεται ότι θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη η Παλαιά Αγορά Ψυχικού, η εκμετάλλευση της οποίας θα αποφέρει ικανοποιητικά μισθώματα στην Εταιρεία.

»Τέλος, οι αναμενόμενες προοπτικές των εταιρειών EUROTERRA Α.Ε., REBIKAT Α.Ε., ABIES Α.Ε., στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ως γνωστόν η Εταιρεία μας με ποσοστό 10%, βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις του πολεοδομικού καθεστώτος εκάστου οικοπέδου ιδιοκτησίας των. Ειδικότερα, όσον αφορά την εταιρεία EUROTERRA Α.Ε., αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Αναθεώρηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός της περιοχής ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, με σημειακές τροποποιήσεις στο Ο.Τ. όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Εταιρείας, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου κτιριολογικού της προγράμματος».

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημερινή απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3604/2007 στο Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και η μεταγλώττισή του στη Νέα Ελληνική Γλώσσα.