Την 21η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας «Ξενοδοχειακές- Τουριστικές – Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ).

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Κλώνης, το 2005 ήταν μία αποδοτική χρονιά για την Εταιρεία, στη διάρκεια της οποίας υλοποιήθηκαν βασικοί της στόχοι και προωθήθηκαν όλες οι εκκρεμείς της υποθέσεις.

«Συγκεκριμένα», συνέχισε ο κ. Πρόεδρος, «στη διάρκεια της χρονιάς αυτής πωλήθηκαν και τα τελευταία διαμερίσματα στα δύο συγκροτήματα της οδού Μελετοπούλου και της οδού Περσέως, ενώ στο ολοκληρωμένο ήδη συγκρότημα της οδού Τεπελενίου 38 έχουν πωληθεί όλα τα διαμερίσματα, πλην ενός.

»Παράλληλα έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την ανέγερση από την Εταιρεία νέου τριώροφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο και δώμα σε ιδιόκτητο οικόπεδό της στο Π. Ψυχικό που βρίσκεται στην οδό Καλπακίου 35 & 28ης Οκτωβρίου, και σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσής του. Το έργο αναμένεται να περατωθεί σε 18 μήνες. Η Εταιρεία σχεδιάζει, εξάλλου, την ανέγερση και ενός άλλου ακόμη συγκροτήματος, εντός της τρέχουσας χρήσης, σε οικόπεδό της στο Π. Ψυχικό.

» Κατά τη χρονιά αυτή ακόμα, φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα που είχαν οι προσπάθειες της Εταιρείας για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με τις οποίες, ως γνωστόν, ήρθησαν οι επιβληθείσες απαλλοτριώσεις σε επτά οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνολικής εκτάσεως 17.5 στρεμμάτων, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στο Χαλάνδρι και τα υπόλοιπα στο Ψυχικό. Έτσι, δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 238/Δ’/28.03.2006) η Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία τροποποιείται το Ρυμοτομικό Σχέδιο Ψυχικού και αποκτούν όρους δόμησης οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, συνολικής εκτάσεως περίπου 6,8 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ψυχικού άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά της ως άνω δημοσιευθείσης αποφάσεως του Νομάρχη, καθώς και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, για τις οποίες δεν ορίσθηκε ακόμη δικάσιμος. Επίσης, εντός των προσεχών μηνών αναμένεται η έκδοση δύο ακόμη αποφάσεων με τις οποίες θα αποκτήσουν όρους δόμησης δύο οικόπεδα της Εταιρείας μας, συνολικής εκτάσεως 3 στρ. περίπου, σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών θετικών εισηγήσεων της Διοίκησης.

» Αξιομνημόνευτη εξάλλου είναι η έκδοση της με αριθμό 169/2006 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι η επικαρπία της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, ανήκει στην Εταιρεία. Κατόπιν αυτού η Εταιρεία προωθεί τις ενέργειες για να την επαναλειτουργήσει, ενώ παράλληλα θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο για να διεκδικήσει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

»Τέλος σημειώνεται ότι αναμένεται ακόμη η έκδοση της αποφάσεως της επταμελούς συνθέσεως του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, (δικάσιμος 05.05.2004) της αιτήσεως ακυρώσεως της Εταιρείας κατά της πράξης αναδάσωσης 206 στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, εκ των οποίων 185 στρ. ανήκουν στην Εταιρεία ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

« Ως γνωστόν, η Εταιρεία μας εφάρμοσε από 01.01.2005 υποχρεωτικά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η εφαρμογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ίδια Κεφάλαιά της κατά € 3.799 χιλ.

»Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσεως, το οποίο, ως γνωστόν, υπολείπεται σημαντικά της εμπορικής τους αξίας. Τούτο προβλέπεται στα ΔΠΧΠ όταν τα ακίνητα τελούν υπό απαλλοτρίωση είτε διεκδικούνται από τρίτους – καταστάσεις οι οποίες βαρύνουν, ως γνωστόν, το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας μας. Για τα διεκδικούμενα από τρίτους ακίνητα, οι σχετικές υπεραξίες θα καταγραφούν όταν διευθετηθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, όπως πιστεύουμε, υπέρ της Εταιρείας. Για τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα οι σχετικές υπεραξίες θα καταγραφούν όταν αρθεί η απαλλοτρίωση και καταστούν οικοδομήσιμα, άλλως, εφόσον η απαλλοτρίωση συντελεστεί, θα καταγραφεί η είσπραξη του ποσού της «πλήρους» αποζημίωσής τους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, την οποία θα καθορίσουν τα δικαστήρια.

»Επισημαίνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας των Ακινήτων, όπως ισχύει από την 01.01.2006, η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 49.629.200,39».

Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος ανεφέρθη στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2005, για τα οποία σημείωσε τα εξής:

«Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε στο ποσό των € 3.514 χιλ. έναντι ποσού € 3.281 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,1%. Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των € 140 χιλ. έναντι ποσού € 1,4 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € 8.802 χιλ. έναντι ποσού € 8.662 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 1,62 %».

Τέλος ο κ. Πρόεδρος προσέθεσε τα εξής:

« Μετά την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Λαυρίου (ΦΕΚ 456 Δ 24.05.2006), με την οποία επιτρέπονται πλέον και χρήσεις πολεοδομικού κέντρου και τουρισμού-αναψυχής στο οικόπεδο της Εταιρείας EUROTERRA, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει, ως γνωστόν, και η Εταιρεία μας με ποσοστό 10%, αναμένεται ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκμετάλλευσης του ακινήτου αυτού καθώς και των υπολοίπων οικοπέδων του Λαυρίου, στην ιδιοκτησία των οποίων συμμετέχει η Εταιρείας μας.

» Θετική εξέλιξη εξάλλου θεωρείται για την Εταιρεία μας, η εφαρμογή του ΦΠΑ στις πωλήσεις των νεόδμητων κτιρίων, ο οποίος αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τον φόρο μεταβίβασης, γιατί το μέτρο αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξυγίανση του φορολογικού καθεστώτος που διέπει τον κλάδο και μόνον οφέλη αναμένεται να έχει για την αγορά των ακινήτων και τις σοβαρές εταιρείες, που ασχολούνται με αυτήν.

» Τέλος, παρόλο που η Εταιρεία προέβη εμπρόθεσμα σε όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22.06.2005, για την αγορά ιδίων μετοχών, έκρινε εν τούτοις ότι δεν συνέτρεξε λόγος για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, υπό τις παρούσες συγκυρίες και έτσι μέχρι σήμερα δεν προέβη στην αγορά μετοχών της Εταιρείας».

«Όπως το δείχνουν πολλά στοιχεία», κατέληξε ο κ. Πρόεδρος, «οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές, παρά την ύφεση της ζήτησης που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων τον τελευταίο καιρό».