Η Διοίκηση της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι με την υπ’ αριθμ. 2763/2006 απόφαση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ, η οποία δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως της Εταιρείας κατά της 678/09.03.1998 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 183/24.3.1998), με την οποία κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση ιδιοκτησίας της Εταιρείας στη θέση «Τουρκοβούνια» της Περιφέρειας του Δήμου Ψυχικού του Νομού Αττικής.
Η Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. θα μελετήσει πολύ προσεκτικά το σκεπτικό της άνω υπ΄ αριθμ. 2763/2006 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, μόλις αυτή καθαρογεγραμμένη περιέλθει στην κατοχή της, προκειμένου να σταθμίσει και να προβεί στις δέουσες περαιτέρω νομικές ενέργειες, που θα κρίνει σκόπιμες προς προστασία των δικαιωμάτων της.