Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκε την 19 Ιουνίου 2008 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 7 μέτοχοι με 1.575.522 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 47,73 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:
Ειδικότερα:

– Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ’ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 84ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

– Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007», η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.

– Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του», η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση του κ. Προέδρου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την Εταιρεία “ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.” και πρότεινε τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ Δ 754368 / 1961 / ΥΧ ΥΠΑΤΗΣ, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529 / 1989 Α.Τ. ΚΘ’ Αθηνών, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2008. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη ομόφωνα και παμψηφεί να καθορισθεί η αμοιβή τους σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

– Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008», η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ποσό 30.000 ευρώ ως ετήσια αμοιβή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2008, εφ΄ όσον υπάρξουν κέρδη μετά από φόρους και διανομή μερίσματος.

– Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία», η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

– Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις τροποποιήσεις του Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων. Μεταγλώττιση του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο», η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να προσαρμοσθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη μεταγλώττισή του και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκρισή του.