Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την αποχώρηση του κ. Δημήτριου –Ανδρέα Κηλαϊδίτη, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας την 30.09.2013, λόγω συνταξιοδότησής του.