ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ΓΕΜΗ 223301000

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν επτά (7) μέτοχοι με 14.270.295 μετοχές επί συνόλου 19.804.134, εκπροσωπώντας το 72,06% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με παμψηφία και ομοφωνία  του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Όλες οι ψήφοι (14.270.295) επί των ως άνω αποφάσεων ήταν έγκυρες.

Ειδικότερα:

 – Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων  Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 10.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

– Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018».

Η Γενική Συνέλευση  ενέκρινε  τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη  για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

– Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020  και καθορισμός της αμοιβής του».

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «HLB Hellas SA» (AM ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161)  που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, με ΑΦΜ 800379204, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Η  δε αμοιβή της καθορίστηκε σύμφωνα με την υποβληθείσα  προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σχοινά που αφορά την παροχή υπηρεσιών του ως Γενικού Διευθυντού, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και σύμφωνα με την από 23.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία ανήλθε  σε  ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων πλέον Φ.Π.Α.

– Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020)».

Η Γενική Συνέλευση  προενέκρινε την καταβολή αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά,  για την άσκηση των καθηκόντων του ως Γενικού Διευθυντού, για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), ύψους  ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων, πλέον Φ.Π.Α.

Έως τη θέσπιση πολιτικής αμοιβών από το Διοικητικό Συμβούλιο, η ως άνω αμοιβή θα συνεχίσει να καταβάλλεται με τις μέχρι τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρείας.

-Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων  συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας».

Η  Γενική Συνέλευση αποφάσισε και χορήγησε άδεια  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  την από 31.10.2019 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με  τη μερική  τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της 24.05.2017, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων:

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημ. Δελτίου  από την Ε.Κ.

Αναλυτικά :

από το ποσό των € 287 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση στην κατηγορία δ) «Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων» μέχρι την 31.10.2019, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2019, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 230 χιλ. και παρέμεινε αδιάθετο ποσό € 57 χιλ., η διάθεση του οποίου παρατάθηκε χρονικά μέχρι την 30.04.2020, στην ίδια κατηγορία.

Την 30.04.2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων  κεφαλαίων από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,  που είχε αποφασίσει  η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Δεν έγινε καμία Ανακοίνωση.