Π. Ψυχικό,   25 Οκτωβρίου  2019

Αρ. Πρωτ. 66.

Η εταιρεία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του N. 3016/2002, ότι με την από 24-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε νέος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ο κ. Κολέτσας Αντώνιος σε αντικατάσταση της αποχωρήσασας κυρίας Αικατερίνης Γεωργαντοπούλου.