Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί- Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») , σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί βάσει αντιστοίχων ενημερωτικών εγγράφων που έλαβε ότι :
Α. η εταιρεία « ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ », μέτοχος της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., λόγω της συμμετοχής της στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απέκτησε 3.003.187 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία της ως άνω απόκτησης το άμεσο ποσοστό της εν λόγω μετόχου επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από 23,97% που αντιστοιχούσε σε 791.299 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ανήλθε σε 28,74% που αντιστοιχεί σε 3.794.486 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 13.202.756 μετοχών της εκδότριας Εταιρείας.
Β. η εταιρεία « ΙNTRAPAR SA » μέτοχος της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., λόγω της συμμετοχής της στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απέκτησε 2.687.043 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία της ως άνω απόκτησης το ποσοστό της εν λόγω μετόχου επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από 21,45% που αντιστοιχούσε σε 708.149 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ανήλθε σε 25,72% που αντιστοιχεί σε 3.395.192 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 13.202.756 μετοχών της εκδότριας Εταιρείας.
Γ. ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο (ε) του Νόμου), κατέχει από 29.08.2014, 3.395.192 δικαιώματα ψήφου (άμεσα : 0, έμμεσα : 3.395.192 μέσω της INTRAPAR SA) που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,72 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.kekrops.gr