Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 5 μέτοχοι με 10.112.046 μετοχές επί συνόλου 13.202.756, εκπροσωπώντας το 76,51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

– Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση αφ’ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 92ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

– Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2015  έως 31.12.2015».

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

– Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής του».

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «HLB Hellas SA»  και ειδικότερα τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 40481 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, με Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και όρισε την αμοιβή τους.

-Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία».

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν  στα  Διοικητικά Συμβούλια  άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

-Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί  εξουσίας και  αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου»

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί  εξουσίας και  αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014»

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη παράταση της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014, έως και το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους (2016), καθώς και τη μερική τροποποίηση διάθεσης  αυτών (των αντληθέντων κεφαλαίων ).

-Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Ανακοινώσεις».

Δεν έγινε καμία Ανακοίνωση