Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2007 Απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου αυτών, για το χρονικό διάστημα 25 Ιουνίου 2007 έως 22 Ιουνίου 2008, η οποία είχε ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο την 22 Ιουνίου 2007, η Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανακοινώνει ότι δεν προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.