Τετάρτη 28/04/2021

Α.Π.:17.-

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

• Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2020 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.
• Ενημέρωση των Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου: Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021.
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

H Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.