Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί- Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 04.12.2017 γνωστοποιήσεων των «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «INTRACOM HOLDINGS» και της από 05.12.2017 γνωστοποίησης του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 04.12.2017 λόγω της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (Τ.Γ.Σ. 24.05.2017), γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατέχει πλέον 7.371.662 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,222% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 28,740%.

Β. (i) Η INTRAPAR S.A. κατέχει πλέον 6.745.848 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,063% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716% και

(ii) η ΙNTRACOM HOLDINGS κατέχει πλέον 6.745.848 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,063% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716%, μέσω των διαδοχικά ελεγχομένων εταιρειών :

  • Ιntrakat, εταιρεία ελεγχόμενη από την Intracom Holdings κατά ποσοστό 79,556%
  • Intradevelopment, εταιρεία ελεγχόμενη από την Ιntrakat κατά ποσοστό 50,000% και από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 50,000%
  • Intrapar S.A., εταιρεία ελεγχόμενη από την Intradevelopment κατά ποσοστό 100,000%.

Γ. Ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης κατέχει 1.424.560 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,193% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,579%.