Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr): Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

H Εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.