Π. Ψυχικό 27 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,30 σε €0,15 και αποφάσισε το ανωτέρω ποσό της μείωσης (€2.970.620,10) να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Την 12.07.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2911680, η με αριθμό 2662034ΑΠ/12.07.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,15 η κάθε μία. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 27η Ιουλίου 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Αυγούστου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι €0,15 ανά μετοχή.