Ψυχικό,  20 Μαίου 2021

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, κατόπιν θεώρησης της  υπ’ αριθ. 502/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου, δυνάμει της οποίας αναιρέθηκε η 3039/2019  απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β΄),  η Εταιρεία έλαβε αντίγραφο αυτής και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Ο Άρειος Πάγος έκρινε, αναφορικά με την παραδεκτώς προβληθείσα από την Εταιρεία ένσταση καταχρηστικής άσκησης  της αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση της κυριότητας του ακινήτου, ότι η απόφαση του Εφετείου παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ στερώντας από την προσβαλλόμενη απόφαση νόμιμης βάσης σε σχέση με ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και επιπλέον διέλαβε ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες ως προς τις συγκεκριμένες (οικονομικές κυρίως) δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν σε βάρος της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, το Εφετείο στέρησε την απόφασή του νόμιμης βάσης.  Ενόψει του ότι πρόκειται για δεύτερη αναίρεση θα λάβει χώρα νέα συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του αναιρετικού τμήματος του Αρείου Πάγου το οποίο δικάζει πλέον ως δικαστήριο ουσίας, ύστερα από κλήση του επιμελέστερου των διαδίκων. Η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τις οποίες θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό.