Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
  3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής του.
  4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Π. Ψυχικό, 20 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ