Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Ιουνίου 2006 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν σε αυτήν 11 μέτοχοι με 1.579.109 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 47,84% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:
Ειδικότερα:

-Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005», η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) μετά την επ’ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών», η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον υποβληθέντα Πίνακα Διάθεσης Κερδών.
-Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920», η Γενική Συνέλευση απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005.
-Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου», η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ. Γρηγορίου Λογοθέτη του Παναγιώτη, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Ησαΐα.
-Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006», η Γενική Συνέλευση προενέκρινε το ποσό 30.000 ευρώ ως αμοιβή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, για το έτος 2006, εφ΄ όσον υπάρξουν κέρδη μετά από φόρους και διανομή μερίσματος.
-Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920)», η Γενική Συνέλευση χορήγησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών.
-Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους», η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529 / 1989 Α.Τ. ΚΘ’ Αθηνών, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν, ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ Δ 754368 / 1961 / ΥΧ ΥΠΑΤΗΣ, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και αποφάσισε να καθορισθεί η αμοιβή τους σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.