Η εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 22ας Μαρτίου 2018 έκανε δεκτή την παραίτηση της κυρίας Ιωάννας Τασιά από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιήθηκε στα μέλη και ο θάνατος του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Περικλή Τσούτσουρα. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση ενός μόνον εκ των μελών που απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει τον Ν.3016/2002 ως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Αγγελή Παππά του Κωνσταντίνου, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.  Η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2018. Κατόπιν των ανωτέρω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίουτης Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Δεληκατερίνης, μη εκτελεστικό μέλος

Σωτήριος Φίλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελής Παππάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης, με  την ως άνω απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους Περικλή Τσούτσουρα στην Επιτροπή Ελέγχου από το νεοεκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελή Παππά. Έτσι η Επιτροπή Ελέγχου συνεχίζει τη λειτουργία της με μέλη τουςκ.κ. Σωτήριο Φίλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Βασίλειο Δεληκατερίνη, μη εκτελεστικό μέλος και Αγγελή Παππά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με τη λήξη της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.