Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση Γ.Ε.ΜΗ 223301000 (πρώην Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 01 Ιουλίου 2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  23η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας ως άνω χρήσης.
  3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019  και ορισμός της αμοιβής του.
  4. Έγκριση των συναφθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε.
  5. Έγκριση παροχής αμοιβών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
  6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια των ΔΛΠ 24 και 27 εταιρειών, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.
  7. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.
  8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού.
  9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως της τυχόν επαναληπτικής συνεδριάσεως της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, το οποίο παρέχει υπηρεσίες μητρώου, συνεπώς ο Μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει  να υφίσταται κατά την 18.07.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της  23.07.2019 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της  μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20.07.2019, δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουλίου 2019.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλαδή σε περίπτωση που Μέτοχος δεν υπέβαλε εγγράφως τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο, με τον οποίο δικαιολογεί την άρνησή της.

Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 08.07.2019. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16.07.2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 10.07.2019 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

Β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16.07.2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17.07.2019.

Γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17.07.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17.07.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Γ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, το οποίο είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

Αντίστοιχες προθεσμίες  για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα  ως άνω δικαιώματα  μειοψηφίας  των Μετόχων  και τους επί μέρους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.kekrops.gr).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.kekrops.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό,  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210.67.14.146  τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210. 67.12.071.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης Ημερήσιας Διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr).

Ψυχικό, 01 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ