Π. Ψυχικό 05/05/2022

Σε συνέχεια της υπ. αρ. πρωτ. 1078/05.05.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σχετικά με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις από την έκδοση της απόφασης 747/2022 του Αρείου Πάγου στην δραστηριότητα, στην περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται απαραίτητη για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η απόφαση 747/2022 του Αρείου Πάγου σύμφωνα με το διατακτικό που έχει λάβει γνώση η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει το Ελληνικό Δημόσιο ως κύριο της εκτός σχεδίου έκτασης επιφανείας 242,25 στρ. ενώ για την εντός σχεδίου έκταση επιφανείας 49,75 στρ. απορρίπτει την αγωγή διεκδίκησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Εταιρεία αφού λάβει το πλήρες κείμενο της απόφασης θα εκτιμήσει τις περαιτέρω νομικές ενέργειες της.

Σχετικά με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της Εταιρείας από την απόφαση 747/2022 του Αρείου Πάγου, η Εταιρεία εκτιμά ότι η απόφαση 747/2022 δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αναγνωρίσει στις επόμενες Οικονομικές Καταστάσεις τα  κατωτέρω εντός σχεδίου ακίνητα τα οποία είχαν αποαναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις:

  • Οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νεφέλης 6 (7.094 τ.μ.),
  • Οικόπεδο που βρίσκεται στην Περσέως 11 – 19 (5.829 τ.μ.)

Από τις συγκεκριμένες ενέργειες αναμένεται να προκύψει υπεραξία η οποία θα προσδιορισθεί κατά την περίοδο αναγνώρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Όσον αφορά την εκτός σχεδίου έκταση επί της οποίας αναγνωρίζεται η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δεν επηρεάζεται η περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της Εταιρείας από την απόφαση 747/2022 του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι η εν λόγω έκταση είχε αποαναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Σχετική πληροφόρηση για τα εν λόγω ακίνητα που έχουν αποαναγνωρισθεί υπάρχει στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση 2021 στις σημειώσεις 2.4. Σύνοψη λογιστικών αρχών και 4.2.Επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ακίνητη Περιουσία.

Η απώλεια της εκτός σχεδίου έκτασης επιφανείας 242,25 στρ. περιορίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού της Εταιρείας που αφορούσε την ανάπτυξη επένδυσης στην εν λόγω περιοχή.

Η Εταιρεία αφού λάβει γνώση του κειμένου της απόφασης θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό άμεσα για οτιδήποτε νεότερο.