Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.
  2. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.
Παλαιό Ψυχικό, 05 Φεβρουαρίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ