ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 13063 / 06 / Β / 86 / 134.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 9η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 3 μέτοχοι με 2.211.728 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθηκε με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης “Παροχή άδειας για την πώληση Ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ Ν. 2190/1920” η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

(α) να εγκρίνει την πώληση προς την Εταιρεία Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών 1,2 στρεμμάτων στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Ο.Τ.132 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Παλαιού Ψυχικού, συνολικού εμβαδού 5.829,14 τ.μ., έναντι 2.000.000 ευρώ ανά στρέμμα, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 2.400.000 ευρώ και να χορηγήσει την προβλεπόμενη κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σχετική ειδική άδειά της στο βαθμό που ήθελε κριθεί ότι αυτή απαιτείται,

(β) να εγκρίνει την πώληση προς την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 1,2 στρεμμάτων ευρισκομένων στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Ο.Τ.132 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Παλαιού Ψυχικού, συνολικού εμβαδού 5.829,14 τ.μ., έναντι 2.000.000 ευρώ ανά στρέμμα, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 2.400.000 ευρώ και να χορηγήσει την προβλεπόμενη κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σχετική ειδική άδειά της στο βαθμό που ήθελε κριθεί ότι αυτή απαιτείται και

(γ) να εγκρίνει την πώληση προς τον κ. Παναγιώτη Ψυχάρη 1,2 στρεμμάτων ευρισκομένων στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Ο.Τ.132 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Παλαιού Ψυχικού, συνολικού εμβαδού 5.829,14 τ.μ., έναντι 2.000.000 ευρώ ανά στρέμμα, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 2.400.000 ευρώ και να χορηγήσει την προβλεπόμενη κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σχετική ειδική άδειά της στο βαθμό που ήθελε κριθεί ότι αυτή απαιτείται.