Σε συνέχεια της από 29.08.2006 ανακοίνωσης και σε εφαρμογή της με αριθμό 13/375/17.03.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι την 12η Σεπτεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η εκποίηση των 189 μετοχών, που αποτελούσαν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 05.04.1999.

Η ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ως αρμόδιο Μέλος του ΧΑ για την διενέργεια της ως άνω εκποίησης θα προχωρήσει στην κατάθεση του καθαρού προϊόντος της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών όπως προβλέπεται στην απόφαση 13/375/17.03.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, προκειμένου να παραλάβουν το χρηματικό ποσό που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακαλούνται να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση από τα γραφεία της Εταιρείας μας. Για επιπλέον διευκρινήσεις, οι κύριοι μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, τηλ. 210.67.12.071.