Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2005 Απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου αυτών, για το χρονικό διάστημα 01 Αυγούστου 2005 έως 22 Ιουνίου 2006, η οποία είχε ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο την 19 Ιουλίου 2005, η Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανακοινώνει ότι δεν προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.