Η Εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2007 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 330.068 μετοχές, με κατώτατη τιμή το ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για 12 μήνες από τη λήψη της και λήγει την 22α Ιουνίου 2008.