Τρίτη 09/06/2020

Α.Π.: 28.

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2019 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.
  • Ενημέρωση των Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 με σχετικό Δελτίο Τύπου: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020.
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη 07 Ιουλίου 2020.

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.