Η «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 24.05.2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και

(β) την από 04.12.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 5.941.240,20 και διαιρείται σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 19.804.134.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους € 4.885 χιλ. μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους €109 χιλ. περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.3 του εγκριθέντος στην από 31.10.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Παλαιό Ψυχικό, 04.12.2017