Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014:

Δημοσίευση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2013 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): 31 Μαρτίου 2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014.

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.