Ημερομηνία: 04/11/2020
Α.Π.: 45.
Θέμα: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. πρωτ. 2327/27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 30.10.2020, σχετικά με το ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομερείς γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην λειτουργία της Εταιρείας, και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μέσω της Εξαμηνιαίας Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2020 που υπάρχουν στις σελίδες 6 και 7, προβαίνουμε δια της παρούσης στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση επί της Έκθεσης:

Η Διοίκηση της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης της πανδημίας στην
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους
ανωτέρω.

Συγκεκριμένα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

(i) Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας.
(ii) Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(iii) Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των
αρμοδίων αρχών.
(iv) Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, η Εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών του και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800.000, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Εταιρεία δεν αναμένεται να αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την τραπεζική χρηματοδότησή της, ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

Στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη Διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID-19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί
να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πλέον των όσων έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης ποσοστού 40% επί των μισθωμάτων.

Τέλος, όπως ήδη αναφέρεται στην Εξαμηνιαία Συνοπτική Χρηματοοικονομική Έκθεση εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσυνά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη λόγω της πανδημίας.