ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

Π. Ψυχικό, 15 Ιουνίου 2017.

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 14.06.2017 γνωστοποιήσεων του κυρίου Σωκράτη Π. Κόκκαλη και της INTRACOM HOLDINGS, σχετικά με τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 12.06.2017, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κυρίου Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών της Εταιρείας, το οποίο κατείχε μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. “INTRAPAR S.A.”), στις 12.06.2017 μηδενίζεται, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 3.395.192 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), λόγω διάθεσης των μετοχών της INTRAPAR S.A.,

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) επί μετοχών της Εταιρείας, στις 12.06.2017 ανέρχεται σε ποσοστό 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (ήτοι 3.395.192 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:

  • «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. “INTRAKAT”), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 61,763%,
  • «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (δ.τ. “INTRADEVELOPMENT”), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRAKAT κατά ποσοστό 100,000%, και
  • «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. “INTRAPAR S.A.”) εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRADEVELOPMENT κατά ποσοστό 100,000%.