Αρ. Πρωτ. 21

Ψυχικό,  31 Μαΐου 2021

Η εταιρεία με την επωνυμία  «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 27.05.2021,  αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αγγελή Παππά  με τον κ. Σταύρο Φαφαλιό του Ηλία, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Έτσι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελείται από τους κ.κ. : Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη,  Σταύρο Φαφαλιό του Ηλία  και Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Αγγελή Παππά με τον κ. Σταύρο Φαφαλιό στην Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.