Η Εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, ότι από την Παρασκευή 29/08/2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/03/2014 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 21/07/2014 συνεδρίασή του.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την συνεδρίασή της στις 27/08/2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 9.902.067 ως άνω νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. 210 6712071) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.