Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση γνωστοποιεί ότι, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Β΄) μετά την με αριθμό 589/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την με αριθμό 3039/2019 απόφαση με την οποία δέχθηκε κατ΄ ουσίαν την έφεση και απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ενώ δέχθηκε και τις πρόσθετες υπέρ της Εταιρείας παρεμβάσεις.