ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  24ης Μαΐου 2017 κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.  και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Μαΐου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 24.05.2017 (στο εξής, η ΓΣ), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού € 5.000.000,00 [πέντε εκατομμυρίων ευρώ] μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 13.202.756 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΓΣ,  τα ακόλουθα:

(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΓΣ,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

(β) να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης

(γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(δ) να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ΄άρθρο 13 παρ. 8 ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 30.06.2016

ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.03.2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 11.08.14 ΕΩΣ 25.08.2014

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την από 01.08.2014 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που έγινε με βάση την από 21.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” και την υπ’ αριθ. 7/690/01.08.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού Ευρώ 3.851.989,89 (Ευρώ 3.960.826,80 μείον έξοδα 108.836,91 Ευρώ́). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 11.08.2014 έως 25.08.2014.

Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 9.902.067 νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 29.08.2014. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ της εταιρείας έγινε στις 26.08.2014. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.620.964,60 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 13.202.756 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ΕΥΡΩ η κάθε μια, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού Ευρώ 495.103,35 ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο».

Με την από 16.05.2016 απόφαση του ΔΣ, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2016 παρατάθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, έως και το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους (2016), και τροποποιήθηκε μερικώς η διάθεση αυτών σε σχέση με το εγκεκριμένο – δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, διατέθηκαν μέχρι την 30.06.2016, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων(σε χιλ. ευρώ)Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίωνΤροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων (Απόφαση ΔΣ 16.05.16)Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων έως την 30.06.2016Υπόλοιπο ποσών προς διάθεση την 30.06.2016
Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης
Φόροι1.7181.4821.4820
Τραπεζικός Δανεισμός1.2411.3741.3740
Υποχρεώσεις σε Τρίτους3404794790
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων2771191190
Λειτουργικό Κόστος2703983980
Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου1151091090
ΣΥΝΟΛΟ3.9613.9613.9610

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΗ Οικονομική Διευθύντρια
Δημήτριος Χρ. ΚλώνηςΠέτρος Κ. ΣουρέτηςΚυριακή Γ. Αναστοπούλου
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708Α.Δ.Τ. ΑΒ 348882Α.Δ.Τ. ΑΗ 135720

Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

Σύμφωνα με την  εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 26 Αυγούστου 2014. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το  Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και  με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα:

α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν

εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο 01.01 – 30.06.2016 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Χαλάνδρι, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Γιάννης Κ. Μαλισόβας

(ΑΜ ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ  2414 / 40481)

HLB HELLAS A.E. Κηφισίας 184 Α , 152 31 Χαλάνδρι

(AM ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ: 30 / 161)

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, δηλαδή κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων  μετοχών καθώς και να προβεί  σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται, περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης

Ψυχικό, 02 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ