Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16.05.2016 απόφασης του ΔΣ, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2016 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη παράταση της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014, έως και το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους (2016), καθώς και τη μερική τροποποίηση διάθεσης αυτών (των αντληθέντων κεφαλαίων), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων ΚεφαλαίωνΣύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού ΔελτίουΤροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων
Φόροι1.718.0001.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός1.241.0001.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους340.000479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων277.000119.392
Λειτουργικό Κόστος270.000397.682
Έξοδα ΑΜΚ115.000108.837
Σύνολο3.961.0003.961.000